Superheterodynmottaker, super, den hyppigst forekommende type av radiomottaker. I superheterodynmottakere blir det innkomne signalet, uansett frekvens, omformet til et signal med fast frekvens kalt mellomfrekvenssignalet. Dette skjer i et blandetrinn som tilføres et internt generert signal med variabel frekvens fra en høyfrekvensoscillator, idet det sørges for at differensen mellom bærefrekvensen på mottatt signal og oscillatorfrekvensen holdes konstant. Fordelen med dette er at stasjonsvalg skjer ved å variere frekvensen for oscillatoren mens selve demodulatoren eller detektoren, som gjenvinner informasjonen fra bærebølgen, er innstilt på en fast mellomfrekvens. Mellomfrekvensprinsippet gjør det mulig å oppnå høy forsterkning og god selektivitet på en enkel måte. I AM-mottakere er mellomfrekvensen i området 450–470 kHz, i FM-mottakere 10,7 MHz. Etter mellomfrekvensforsterkeren følger detektor og lavfrekvensforsterker før høyttaleren. I fjernsynsmottakere er det et tilsvarende opplegg. Se også radio.