Sumpjordprofil, jordsmonntype med et torvaktig humuslag. Mineraljorden under dette er lite påvirket av de jordsmonndannende faktorer. Sumpjordprofil er karakteristisk for myr.