Styringsmodellen, benevnelse for en type organisasjonsstruktur for et kjøpesenter hvor senterleder er ansatt av sentereier. Senterleders oppgaver er å ivareta såvel sentereiers som leietakernes interesser. Et kjøpesenter styrt etter styringsmodellen har ofte klare avtaler mellom sentereier og leietakere som fastslår partenes rettigheter og plikter. Eksempler på avtalefestede områder er finansiering av fellesmarkedsføring, drift av fellestjenester, felles åpningstider, samt den enkelte leietakers mulighetsområder innenfor utvalg av varer og tjenester. I styringsmodellen fungerer senterforeningen (leietakerne) som et rådgivende organ for senterleder/sentereier, mens det er sentereier v/senterleder som har den utøvende ledelse. Se også foreningsmodellen.