Starrust, sykdom på starr og Ribes-arter forårsaket av rustsoppen Puccinia caricina. På bladene av rips, solbær og stikkelsbær dannes det om våren først på oversiden av bladene gule flekker med pyknier, senere på undersiden guloransje aecidiesporehoper. Sporehoper kan også utvikles på bærene. Aecidiesporene smitter ulike starrarter, særlig slåttestarr. Der utvikles først brune uredosporehoper i flekker på bladene, senere svarte teleutosporehoper, ofte i lange striper på bladene. Teleutosporene overvintrer, og spirer neste år med basidiesporer som spres med vinden til Ribes-arter. Starrusten omfatter en rekke spesialiserte former (raser), som smittemessig er forskjellige. I strøk med fuktig klima og myrlendt mark hvor slåttestarr er vanlig, kan det bli atskillig skade på rips, solbær og stikkelsbær, særlig hvis bærene angripes. Ved å brenne av det døde gresset tidlig om våren vil teleutosporene bli ødelagt. Det kan også sprøytes med et egnet soppmiddel tidlig i vekstsesongen.