Stansningsrett, rett som selger har til å hindre utlevering av varer som er underveis, når kjøperen blir ute av stand til å betale kjøpesummen. Vilkår for å utøve stansningsrett er i alminnelighet at godset er under forsendelse og ennå ikke er kommet i kjøperens besittelse. Regler om stansningsrett finnes i lov om kjøp av 13. mai 1988 § 61 og dekningsloven av 8. juni 1984 §§ 7–2 og 7–9. Stansningsretten bortfaller ikke ved at kjøperen har fått konnossement, men i henhold til sjøloven av 24. juni 1994 § 307 kan retten ikke gjøres gjeldende mot en tredjemann som i god tro har ervervet et ordre- eller ihendehaverkonnossement.