Stamveier, hovedårene for veitrafikken i transportkorridorene i landet. Stamveiene danner et stamveinett som utgjør om lag 1/3 av det totale riksveinettet og omfatter veirutene som er av særlig stor betydning for transport mellom landsdeler og til og fra utlandet. Alle europaveier er stamveier. Statens vegvesen har lagt opp til en langsiktig strategi for heving av standarden på hele stamveinettet. Denne vil bl.a. ivareta de viktigste forholdene av stor betydning for næringslivets transporter som tilstrekkelig veibredde og nok bæreevne. For å bedre trafikksikkerheten legges det opp til å bygge ut de mest høytraffikerte strekningene i stamveinettet til firefelts vei. Fra 1992 er alle stamveier i Norge merket med grønne veinummerskilt.