Splintvedbiller, insektfamilie i ordenen biller. Ca. 70 arter er kjent i verden. I form og farge ligner de borebiller, men hodet er mer fremstikkende og antennene ender i en toleddet kølle. Lengde oftest 2–5 mm. De borer i splintveden av både gamle og nyfelte løvtrær, og mange er alvorlige skadedyr bl.a. i møbler og annet innendørs virke. En del arter, bl.a. parkettbille er funnet innført i Norge, men bare én, vanlig splintvedbille, Lyctus linearis,er frittlevende hos oss. Den lever i tørre stammer og grener av eik og er funnet fåtallig i kyststrøk av Sør-Norge.