Spesialundervisning, særskilt tilrettelagt opplæring som tar sikte på å hjelpe elever med spesielle behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet. Spesialundervisning blir organisert på bakgrunn av sakkyndig vurdering, og som oftest med en individuell opplæringsplan. Spesialundervisning krever foreldrenes eller elevens samtykke. Ca. 6 % av alle elever får spesialundervisning. De fleste får spesialundervisning i hjemmeskolen (ca. 99,4 % av elevene), men undervisningen kan også gis i egne skoler, i spesialklasser, i medisinske og sosiale institusjoner eller andre former for særskilte tiltak (ca. 0,6 % av elevene). Retten til spesialundervisning gjelder også før og etter opplæringspliktig alder, når den enkelte etter sakkyndig vurdering har behov for og kan ta imot opplæring. Hjelp til tilrettelegging av spesialundervisning for elever med særskilte behov kan kommuner og fylkeskommuner få av Statlig spesialpedagogisk støttesystem.