sosialhjelp

Sosialhjelp, ulike former for stønad til livsopphold som kommunene har plikt til å yte etter reglene i Lov om sosiale tjenester m.v. av 1991. Sosialhjelp ytes vanligvis i form av kontantutbetaling av økonomisk stønad etter en individuell behovsprøvning til personer som ikke kan sørge for eget livsopphold. Sosialhjelp er således aktuelt bare når man ikke kan forsørge seg gjennom inntektsgivende arbeid, formuesmidler, trygdeytelser eller andre offentlige stønadsordninger. Sosialhjelp er et av de eldste velferdspolitiske virkemidler og fremdeles det som fanger opp dem som ellers faller utenfor velferdsstatens ordninger.

Historikk

Mens ansvaret for sosiale problemer tidligere var overlatt til familie, kirke og det enkelte sogn, begynte myndighetene på 1700-tallet å sette i verk offentlige tiltak mot fattigdom og sosial nød. Etter 1750 ble det i hvert stift opprettet fattigkommisjoner som skulle treffe bestemmelser om de fattige. I byene ble de plassert i fattighus eller gitt pengebidrag. På bygdene fortsatte legdsystemet. De fattige måtte tidligere flytte fra gård til gård for å få mat og husly, men etter hvert ble det vanlig at de ble boende fast på årslegd. Fra gammel tid fantes også understøttelseskasser på enkelte arbeidsplasser, og på bygdene var føderåd (kår) livsopphold for de gamle.

Moderne sosialpolitikk kan man først snakke om etter innføringen av fattiglovene av 1845. Det ble opprettet fattigkommisjoner med ganske stor myndighet innen den kommunale forvaltning. Sundhedsloven av 1860 og vergerådsloven av 1896 (om barnevern) var nye milepæler i sosiallovgivningen.

Den store reformen av betydning for den kommunale sosialhjelpen kom i 1964 med lov om sosial omsorg, som erstattet lov om forsorgsvæsenet av 1900. Kommunestrukturen, slik vi kjenner den i dag, var etablert da loven kom, og kommunene kunne smått om senn opprette en egen sosialetat. Til å begynne med var det for få fagfolk til å fylle alle nyopprettede stillinger, men i 1977–1978 opprettet Sosialdepartementet en ny tilskuddsordning for å styrke forvaltningen av sosialomsorgen, både når det gjaldt antall stillinger og utøvernes faglige kvalifikasjoner. I løpet av årene 1977–1981 ble det opprettet nesten 1700 nye stillinger ved sosialkontorene. Utmåling av økonomisk sosialhjelp skjer ut fra inntekten til mottakeren og de samlede inntektene og utgiftene i husholdet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg