Sosial konstruksjonisme, se sosialkonstruktivisme.