Sosial fasilitering, det at andres tilstedeværelse kan fasilitere (fremme, lette) prestasjon. For eksempel vil idrettsfolk gjerne prestere bedre i gruppe enn alene. I nyere tid har særlig sosialpsykologen Robert Zajonc studert fenomenet. Zajonc mente at sosial fasilitering inntreffer fordi andres nærvær gir en aktivering (arousal), noe som vil fasilitere handlinger som er godt innlærte. Men av samme grunn vil handlinger som ikke er så godt innlærte, hemmes av andres nærvær. Se også sosial loffing.