Slamavskiller, enhet for fjerning av sedimenterbart stoff og flytestoffer fra avløpsvann. Har samme funksjon som en septiktank, men slamavskiller betegner vanligvis større enheter som gjerne er i betong og er oppdelt i flere kamre.