Vilkår for erstatnings- eller straffansvar som innebærer at gjerningsmannen må kunne lastes for det som har skjedd, at det kan rettes en bebreidelse mot ham. Skyldformene er forsett eller uaktsomhet. I erstatningsretten er forsett og uaktsomhet som regel likestilt; erstatningsansvar kan også oppstå uten skyld, se objektivt ansvar. I strafferetten kreves forsett hvis ikke det motsatte fremgår av straffebudet. I noen tilfeller kreves såkalte kvalifiserte skyldformer, hensikt eller overlegg.