Skuddpremie, betaling for felling eller fangst av rovdyr og rovfugl som gjør skade på husdyr, fjærkre, fiskeoppdrettsanlegg og vilt. Skuddpremie kan bare fastsettes for arter som det er tillatt å jakte på, og kan ikke kreves i fredningstiden for vedkommende rovviltart. Fastsettes av fylkesmannen.