Skipssikkerhetsloven, lov om skipssikkerhet av 16. februar 2007. Loven har til formål å trygge liv og helse, miljø og materielle verdier ved å legge til rette for god skipssikkerhet og sikkerhetsstyring, herunder hindre forurensning fra skip, sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold om bord på skipet, samt et godt og tidsmessig tilsyn. Den har anvendelse for norske og utenlandske skip. Den gjelder for norske skip uansett hvor de befinner seg, og for utenlandske skip i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, samt på norsk kontinentalsokkel.