Skipsaksjeselskap, aksjeselskap hvis forretning utelukkende går ut på å drive skipsfart, herunder pelagisk hvalfangst og drift av flyttbar innretning for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster. Aksjeloven har i kap. 20 enkelte særregler om skipsaksjeselskaper. Tilsvarendre særregler er for skipsallmennaksjeselskaper fastsatt i allmennaksjeloven kap. 20.