Skilletegn, skrifttegn som tjener til å skille ord (f.eks. i innskrift), setninger eller setningsdeler fra hverandre. Vanlige er punktum (.), semikolon (;), komma (,), kolon (:), spørsmålstegn (?) og utropstegn (!). Bruken av skilletegn oppstod forholdsvis sent i skriftens historie. I gamle innskrifter kan de enkelte ord være atskilt ved tverrstreker eller punkter (f.eks. i latinske innskrifter).