Sivilt beredskap, fellesbetegnelse for beredskapstiltak av ikke-militær art, slik som forsyningsberedskap, helseberedskap, transportberedskap og sivilforsvar. Sivilt beredskap hører under flere departementer. Under Justisdepartementet hører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som skal lede Sivilforsvaret og samordne den sivile beredskapsplanlegging.