Sikringscesjon, overdragelse av en fordring for at den skal tjene som sikkerhet for erververens (cesjonarens) tilgodehavende hos overdrageren (cedenten). Rettsvern oppnås som ved vanlig cesjon ved at cedenten eller cesjonaren underretter skyldneren etter den cederte fordring om cesjonen. Cesjonaren får full rådighet over fordringen, og vil normalt innkassere den ved forfall. Regler i panteloven av 8. feb. 1980 § 4–9. Pantelovens § 4–4 til 4–8 tillater også pantsettelse av enkle pengefordringer, og gjør det for så vidt unødvendig å gå veien om sikringscesjon. En slik fordringspantsettelse får etter loven meget nær de samme rettsvirkninger som en sikringscesjon har ifølge praksis.