Signalart, plante- eller dyreart som kjennetegner områder som er særlig viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet, f.eks. sjeldne skogstyper (se nøkkelbiotop).