Senoi, minoritetsfolk i det vestlige Malaysia, mest i de skogkledde fjellkjedene i Malayas innland. Senoiene er den største minoritetsgruppen i Vest-Malaysia (de teller noe over 30 000), og er inndelt i flere stammer. Språket er beslektet med mon-khmer-språkene, ikke med malayisk. Senoienes hovednæring er svedjejordbruk (mais, ris, maniok), som suppleres med jakt, elvefiske og sanking i den tropiske regnskogen. Hos semai-stammen bor hele lokalgruppen i én stor pælebygning eller et langhus, der hver familie har sine rom. De andre senoiene har individuelle familiehus, men sogner til langhus som brukes for rituelle formål. Senoiene har ingen felles og samlende politisk organisasjon.