Sengeledning, gammel bryllupsseremoni, se bilager.