Selvassurandør, en fysisk eller juridisk person som selv helt eller delvis vil bære risikoen for skade eller tap. Det kalles selvforsikring. Den norske stat er selvassurandør for den overveiende del av den risiko som er knyttet til statens virksomhet.