Sedimentasjon, viktig prosess i dannelse av sedimenter og sedimentære bergarter.