Samskipnad, organisasjon; forbund; f.eks. studentsamskipnad.