Samfunnsinformatikk, et relativt nytt fagfelt i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskapene og informatikk; beskjeftiger seg med datateknologiens samfunnsmessige konsekvenser, f.eks. for arbeidsliv og arbeidsmiljø, utdanning og informasjon, beslutningsprosesser og maktforhold. Forskningen på dette området er i rask utvikling, og det gis i økende grad undervisning i samfunnsinformatikk ved universiteter og høyskoler. Se også databehandling.