Samboerkontrakt er et dokument som forteller hvilke rettigheter og plikter som består mellom samboere og hvordan de skal forholde seg dersom samboerskapet blir oppløst.

Faktaboks

Også kjent som

samboeravtale

Det er ingen lov som spesielt regulerer de økonomiske forhold mellom samboere, men både loven om sameie og husstandsfellesskapsloven kan komme til anvendelse og regulere enkelte sider av samboerforholdet.

Ekteskapsloven kommer ikke til anvendelse på et samboerforhold. Det er imidlertid full adgang for samboere til å opprette en samboerkontrakt som vil være bindende for partene. Hele eller deler av avtalen kan likevel settes til side dersom den strider mot avtalelovens regler.

En samboerkontrakt bør avklare alt som gjelder eierforhold, gjeldsforpliktelser, forpliktelser partene har ovenfor hverandre og hvordan en deling skal foretas ved et eventuelt samlivsbrudd. Det anbefales at det opprettes en skriftlig samboerkontrakt. På denne måten kan man forebygge rettslige konflikter dersom forholdet opphører. Muntlige avtaler er i prinsippet like gyldige og bindende som skriftlige, men problemet i ettertid vil ofte være å bevise hva som ble avtalt muntlig.

Det kan være fornuftig å søke juridisk bistand ved inngåelse av samboeravtale. Begge parter bør ha en kopi av kontrakten. Selve kontrakten bør oppbevares på et trygt sted, fysisk eller digitalt.

Eiendom og løsøre

Bolig og fritidseiendom utgjør som regel den viktigste og mest verdifulle delen av formuen. Det er derfor viktig at eierforholdet klart fremgår av avtalen. Den enkeltes eierandel føres opp i prosent. I tillegg bør eierandelene fremgå av skjøtet, som tinglyses.

Det må avtales hvordan boliggjelden skal fordeles mellom partene (ansvar innad). Dette er særlig viktig hvor det bare er den ene parten som står ansvarlig for gjelden overfor kreditor (ansvar utad). Ved et samlivsbrudd vil den som formelt har påtatt seg ansvaret for lånet, fortsatt være ansvarlig overfor kreditor, men avtalen vil da gi grunnlag for å kreve den annen part for dennes andel av gjelden.

Eierandelene forutsetter at finansiering skjer i henhold til avtalen. Dersom den ene parten ikke har oppfylt avtalen, kan dette medføre at eierandelene endres.

Dersom boligen i utgangspunktet eies av den ene parten, kan det avtales at den andre skal opparbeide seg eierandeler i forhold til samlivets varighet. Dette kan for eksempel være praktisk der den ene i perioder er hjemmeværende og tar ansvar for hjem og barn, men ikke har egen lønnsinntekt. Selv om den hjemmeværende normalt blir medeier uten avtale, vil sak måtte reises for domstolene for å fastsette medeierrett, dersom samboeren motsetter seg dette. Den hjemmeværende kan derfor i praksis ved et samlivsbrudd komme dårligere ut enn partneren, som har betjent lån og opparbeidet seg varige verdier under samlivet.

Uavhengig av hva partene avtaler, er en part i ettertid likevel ikke avskåret fra å kreve et vederlag fra den andre på bakgrunn av sitt bidrag til fellesskapet.

Bil

Bilens formelle eier fremgår av motorvognregisteret i Brønnøysund. Det er derfor særlig viktig å regulere det reelle eierforhold i avtalen dersom bilen er i sameie mellom partene. Ansvar for gjeld på bilen må fremkomme særskilt.

Innbo og særlige eiendeler

Innbo kan være kostbart ved nyanskaffelse, men utgjør normalt ingen formuesreserve, idet salgsverdien som regel vil være svært lav. En oversikt over eiendeler der det fremgår hva som eies av hvem kan vedlegges avtalen som eget bilag. Ved en eventuell forsikringsutbetaling fordeles erstatningsbeløpet for innbo i henhold til gjenstandenes eierforhold.

Kapital- og gjeldsforhold

Lån som er tatt opp i fellesskap vil, foruten boliglån, ofte være billån og forbrukslån. Dersom noe annet ikke er avtalt, vil partene som regel være ansvarlige for en halvpart hver.

Lån fra andre enn finansinstitusjoner kan for eksempel være private lån fra foreldre. Fordelingen av lånene bør spesifiseres i eget bilag til avtalen.

Utgiftsdekning under samlivet

Arbeid i hjemmet og omsorgsarbeid for barn likestilles med lønnet arbeid. Dette innebærer at arbeid i hjemmet anses for å ha økonomisk verdi. Den hjemmearbeidende og den med mest inntekt anses for å anskaffe formuesgjenstandene i fellesskap, og blir dermed å anse som sameiere i disse. Dette prinsippet er slått fast av Høyesterett, jf. Rt. 1975 s. 220 (Husmordommen).

Deling ved samlivsbrudd

En samboeravtale bør inneholde momenter for hvordan verdier, eiendeler og gjeld skal fordeles ved samlivsbrudd.

Utgangspunktet ved et økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd er at hver av partene beholder sitt. Når en slik deling ikke gjenspeiler den reelle innsats partene har hatt under samlivet, kan et vederlag rette opp slike skjevheter. Husarbeid, omsorgsarbeid, vedlikeholds- og oppussingsarbeid og andre bidrag av økonomisk art kan være grunnlag for vederlag.

Når den ene parten overtar fast eiendom eller gjenstand, samt gjeld knyttet til dette, er det viktig å være oppmerksom på at en avtale mellom partene om å overføre gjelden ikke får virkning overfor långiver. Långiver kan altså fortsette å kreve full dekning av den som ikke overtar boligen og gjelden knyttet til denne. Det er derfor viktig å ta kontakt med långiver for å inngå avtale med denne om at man blir fri fra sitt gjeldsansvar overfor långiver.

Et eksigibelt gjeldsbrev innebærer at gjelden kan inndrives direkte av namsmyndighetene uten først å gå via forliksråd eller rettssak. Et slikt gjeldsbrev må utformes på en bestemt måte for å være gyldig. Det kan derfor være en fordel å kontakte en rettshjelper ved opprettelse av at eksigibelt gjeldsbrev. Det bør fremgå av avtalen når kjøpesummen skal betales.

Ved gjensidig livsforsikring kan partene kan få anmerket på forsikringspolisen at begunstigelsen faller bort ved samlivsbrudd.

Samlivsopphør ved død

Når samlivet opphører ved at den ene samboeren dør, må man først fastslå hvem av samboerne som eide hvilke eiendeler, og hvem som var ansvarlig for hvilken gjeld. Deretter må man finne ut hvem som skal arve det den avdøde etterlater seg. Partene må i kontrakten velge om de skal arve hverandre eller ikke. Samboere har ingen automatisk arverett etter hverandre. Dette gjelder uansett hvor lenge de har bodd sammen, eller om de har felles barn.

Dersom dere skal arve hverandre, må det opprettes et gjensidig testament. Ved gjensidig testament regulerer partene arven ved å testamentere til fordel for hverandre. Dette er den eneste måten partene kan sikre gjenlevende på, dersom de ikke har en gjensidig begunstigende livsforsikring. Dersom den ene parten ønsker å begunstige den andre ved livsforsikring, må forsikringsselskapet underrettes skriftlig om dette.

Barn har lovbestemt arverett på 2/3 av foreldrenes formue begrenset oppad til en million kroner. Dette gjelder både felles barn og barn fra tidligere forhold. Dersom man har livsarvinger, kan man ikke testamentere bort mer enn 1/3 av sin nettoformue.

Ved undertegningen av testamentet er det meget viktig at formkravene er oppfylt. Testamentsvitnene skal være myndige. De skal være tilstede samtidig ved undertegning. Partene skal underskrive testamentet mens vitnene er tilstede, eller vedkjenne seg underskriften med begge vitnene tilstede.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg