Samband, etablerte forbindelser for overføring av meldinger, samtaler, bilder, skriv, kart eller andre dokumenter mellom to eller flere punkter. Samband benyttes dels av brukerne direkte, f.eks. ved telefonsamtaler, eller ved at meldinger m.m. leveres til et sambandskontor som forestår overføringen til adressatene. Det skjer ved hjelp av sambandsmidler, dvs. materiell eller personell som benyttes for overføringen. Sambandsmidler kan være radio, telefon og annet linjeutstyr, ordonnans, signalflagg eller lys. Forsvaret har til rådighet flere systemer for overføring og behandling av informasjon både til operative og administrative formål. Disse systemer kalles Forsvarets sambands- og informasjonssystemer. Stasjonære sambandssystemer omfatter bl.a. Forsvarets digitale nett, meldingssystemer, radiosystemer, kryptografi og faksimile. Militær sambandstjeneste omfatter all virksomhet knyttet til opprettelse og drift av samband mellom militære avdelinger og med sivile organer, også chiffer-(krypto-)tjeneste.