Sølvskatten, vanlig betegnelse for det tvungne innskudd som ble utskrevet i 1816 for å skaffe et grunnfond på 2 millioner spesidaler til den nyopprettede Norges Bank. Betalingen måtte være i sølv- og gullmynt, eller annet edelt metall. Ifølge kongelig resolusjonav 3. februar 1817 kunne innskuddene også betales i sedler, hvor 25 riksdaler i sedler tilsvarte 1 spesidaler sølv. For innskuddet ble det utstedt aksjer i Norges Bank. Betegnelsen sølvskatten er derfor ikke berettiget.