Sølvbrasme, benfiskart i havbrasmefamilien. Den blir opptil 41 cm lang og har meget lange rygg- og gattfinner. Bare voksne individer er kjent fra norske farvann. gyteområdet er utenfor Florida, i det Karibiske havv og Mexicogolfen. Yngelen lever pelagisk på middels dypt vann (mindre enn 300 m); de voksne noe dypere. Biologien er lite kjent.