Særdomstol, domstol som avgjør en bestemt type saker. Lov om domstolene av 13. aug. 1915 § 2 regner opp følgende særdomstoler: jordskifterettene, skjønnsretter i henhold til plan- og bygningsloven, andre overordentlige domstoler som unntaksvis kan opprettes med hjemmel i § 29, konsulatdomstolene i utlandet og Riksretten. Særdomstoler også være opprettet med hjemmel i spesiallovgivningen. Eksempler på dette er Arbeidsretten og Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms. Trygderetten er et forvaltningsorgan, men har mye til felles med en særdomstol. Hvilke saker som hører under en særdomstol og etter hvilke rettergangsregler de skal behandles, vil fremgå av den lov som har opprettet vedkommende særdomstol.