Rohtu, rohto-, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: krattskog.