Rivningsbreksje, breksjebergart dannet ved at to bergartsblokker har beveget seg mot hverandre, f.eks. langs forkastninger, se breksje.