Jakt på ringdue er tillatt i hele landet fra 21. august til 23. desember, unntatt i Troms og Finnmark fylker der arten er fredet. Ringduejakt foregår i hovedsak som postering med lokkeduer i kulturlandskap. Best jaktforhold på nytreskede jorder hvor duene søker for å spise spillkorn. Flest ringduer skytes i Akershus og Østfold. På landsbasis felles årlig mellom 40 000–60 000 ringduer.