Rettshandel, (av tysk), privat viljeserklæring som skal fremkalle rettsvirkninger eller som rettsordenen knytter den rettsvirkning til at det som erklæringen går ut på, skal etterleves. Eksempler på rettshandel er testament, gaveløfte, vekselaksept osv. En kontrakt er en sammenknytning av to rettshandler, tilbud og aksept. Verdien av begrepet for den juridiske erkjennelse er i nyere norsk rettsvitenskap delvis dratt i tvil.