Rettsbrudd, en forsettlig eller uaktsom rettsstridig (ulovlig) handling eller unnlatelse. Rettsbrudd vil kunne påføre gjerningsmannen straffansvar (dersom handlingen rammes av et straffebud) eller erstatningsansvar (dersom skade er voldt).