Respirasjonskvotient, forholdet mellom mengden karbondioksid (CO2) produsert og oksygen (O2) forbrukt ved fullstendig oksidasjon av et stoff i et biologisk system (en celle eller et organ). Er respirasjonskvotienten kjent, f.eks. ved direkte måling, kan man slutte seg til arten av de forbrukte næringsstoffer. Et karbohydrat gir eksempelvis en respirasjonskvotient lik 1. Dette sees av at et karbohydrat forbrenner etter ligningen C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O. Man kan vise at biologisk oksidasjon av fett gir en respirasjonskvotient på ca. 0,7, og av protein en respirasjonskvotient på ca. 0,8. Disse forholdene er av interesse ved ernæringsfysiologiske betraktninger.