Porøs, gjennomtrengelig bergartsformasjon, som oftest sandstein eller kalkstein, som inneholder utvinnbare mengder av petroleum (se petroleum (dannelse)). Poretrykket (formasjonstrykket) i reservoaret kalles reservoartrykk.