Ren linje, kalles i planteforedlingen alle individer avlet ved selvbestøvninger nedover i generasjonene og med utgangspunkt i et enkelt homozygot individ. Alle individer innenfor en ren linje er derfor genetisk like, og man sier at de tilhører samme genotype. Derfor egner rene linjer seg godt til å studere virkningen av forskjellige miljøfaktorer på plantenes vekst og utvikling.