Relator, forekommer i danske brev fra 1400-tallet og dansk-norske brev fra 1500-tallet som betegnelse på den person som har pålagt kanselliet å utferdige et brev med pålydende innhold. Trolig menes med relator den som har overbrakt kanselliet kongens påbud om brevets utferdigelse. Denne person kan være den samme som har referert spørsmålet for kongen.