Rekondisjonere, sette i stand; behandle noe slik at det får igjen sin opprinnelige form.