Tilbaketrekning av havet fra landområder. Skyldes landhevning eller havnivåsenkning (f.eks. ved istid). Det motsatte kalles transgresjon.