Red-oks-titrering, titreringsmetode hvor det søkte stoffet enten oksideres eller reduseres av titrermiddelet. Endepunktet ved titreringen bestemmes enten potensiometrisk eller visuelt ved hjelp av en red-oks-indikator.