Realkonkurrens, i strafferetten det forhold at flere straffbare handlinger, forøvd av samme person, kommer under pådømmelse samtidig. Undertiden kan det være tvil om det foreligger flere selvstendige lovbrudd eller ett sammenhengende lovbrudd (fortsatt lovbrudd), f.eks. hvis en ansatt stjeler litt fra lageret hver dag, eller foreldre eller foresatte gjør seg skyldig i gjentatt barnemishandling. Hvis lovbruddet skjer jevnlig uten for lange opphold, vil det normalt regnes som ett fortsatt lovbrudd. Straffeloven § 79a regulerer det øvre tak for straffutmålingen der flere forhold pådømmes samtidig.