Etter Genèvekonvensjonen av 29. april 1958 om det frie hav art. 25 plikter alle stater å treffe tiltak som forhindrer forurensning av det frie hav med radioaktive stoffer. Spørsmål om kontroll av utslipp og dumping av radioaktive stoffer er også blitt behandlet i internasjonale organisasjoner, spesielt Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA). FNs Havrettstraktat av 1982 fastlegger i art. 145 og 146 statenes plikt til generelt å bekjempe forurensning av det maritime miljø. Se også prøvestansavtalen.