En pukkellaks kjemper seg opp i et elvestryk på Aleutene. Av /Shutterstock. Begrenset gjenbruk

pukkellaks

Pukkellaks fanget i Oslo i 2017. Akerselva som renner gjennom hovedstaden er en av mange norske elver der pukkellaksen nå kommer opp for å gyte.
Pukkellaks i Norge
Av /NINA / NTB.

Artikkelstart

Pukkellaks er en fiskeart i laksefamilien med en særegen biologi. Pukkellaksen tilhører det vi kaller stillehavslaksene, i slekten Oncorhynchus. Den er en økonomisk viktig art både i Russland, Canada og Alaska, men står oppført på den norske fremmedartlista.

Faktaboks

Også kjent som
pink salmon, humpback salmon
Vitenskapelig navn
Oncorhynchus gorbuscha
Beskrevet av
(Walbaum, 1792)

Bygning

Pukkellaksen, spesielt hannene, får i gytetiden en karakteristisk pukkel på fremre del av ryggen. Samtidig blir under- og overkjeven forlenget. Både pukkelen og kjevene brukes av hannene når de kjemper med hverandre om hunnenes gunst, og når de viser seg fram for hunnene.

Under oppholdet i havet er pukkellaksen sølvblank, men når gytingen nærmer seg og den har vandret opp i elvene får den en olivengrønn farge, med antydning til rosa skjær. Buken er oftest lys eller hvit, mens halefinnen er plettet med mange svarte flekker. På engelsk kalles den pink salmon, et navn den trolig har fått på grunn av den rosa kjøttfargen.

Vanlig størrelse på kjønnsmoden fisk er cirka 2 kilogram, men lengden kan bli opptil 75 centimeter og vekta opptil 6,5 kilogram. Pukkellaksen er den minste av stillehavslaksene.

Levevis

Trengsel i gytetiden i Alaska, med både hann- og hunnfisker av pukkellaks.
Pukkellaks
Av /Shutterstock.

Som de fleste arter i denne slekten dør alle pukkellaks etter gyting. Det som er enda mer spesielt er at all pukkellaks i utgangspunktet har en fiksert toårig livssyklus. Gytingen skjer i elver og bekker seinsommer til høst, og yngelen klekker tidlig neste vår. Deretter vandrer yngelen nesten umiddelbart ned elvene og ut i havet. Til forskjell fra de fleste andre laksefisk så tolererer yngelen saltvann umiddelbart etter klekkingen. Den gjennomgår altså ingen tydelig smoltifisering slik som hos den atlantiske laksen som finnes naturlig i våre farvann. Yngelen blir gjerne værende i elveosen og kystområdet noen uker og måneder før den vandrer til havs.

I havet lever pukkellaksen først av krepsdyr og andre smådyr i de frie vannmassene. Etter hvert som de blir større og vandrer vidt omkring i havet er føden hovedsakelig fisk. De blir i havet over to somre og en vinter før de igjen vender tilbake til ferskvann for å gyte.

I elva finner hunnene et egnet område for å grave gytegroper, og her legger hun eggene sine i flere omganger. Disse eggene blir ofte befruktet av flere hannfisk som konkurrerer om å være den utvalgte. Etter gytingen dekker hunnen over eggene ved å grave opp grus oppstrøms fra gytegropen. Deretter vokter hun over eggene til hun dør; det tar gjerne kun noen få dager. Hannene forsøker å pare seg med så mange hunner som mulig, men også de dør etter kun noen dagers intens aktivitet på gyteplassen. Ingen pukkellaks overlever gytingen.

Denne spesielle toårige livssyklusen gjør at fisk som gytes i et partallsår vil selv gyte neste gang det er et partallsår (0 – 2 – 4, og så videre). Det fører også til at laks som har gytt et oddetallsår ikke vil ha mulighet for å kunne gyte sammen med fisk som har gytt et partallsår. Slik kan det dannes to helt ulike bestander av pukkellaks i hver enkelt elv som er helt reproduktivt atskilt – det vil si at de ikke utveksler gener. I de fleste elver viser det seg at en av disse bestandene (enten partallsbestanden eller oddetallsbestanden) er mye mer tallrik enn den andre. Det er ikke forstått hvorfor det er slik.

En grunn til at pukkellaksen blir så tallrik er det faktum at yngelen umiddelbart reiser til havs. For de laksefiskene som har en oppvekstperiode i ferskvann vil begrensningen i egnete leveområder og mat sette en øvre grense på antall individer det er plass til. I havet er det færre slike begrensninger.

Utbredelse

Pukkellaksen er en økonomisk viktig art i det nordlige Stillehavet, både i Russland, Alaska og Canada. Den naturlige utbredelsen er fra Sacramento River i California nordover til Mackenzier River i Canadas Northwest Territories. På den asiatiske stillehavskysten finnes det naturlige bestander fra Jena- og Lena-vassdragene i arktisk Russland i nord til Nord-Korea i sør. Arten er en av de mest tallrike laksefiskene i de nordlige havområdene.

Pukkellaks er forsøkt satt ut mange steder, blant annet er det etablert sterke bestander i de store sjøene i grenseområdet mellom USA og Canada. Det som er spesielt med disse bestandene er at de har etablert en treårig livssyklus i stedet for den toårige som arten har alle andre steder.

Arten ble også satt ut i en del nord-russiske elver på slutten av 1950-årene, siden har det blitt foretatt slike utsettinger med ujevne mellomrom. Arten spredte seg tidlig over store deler av Norskehavet og Ishavet.

Pukkellaks i Norge

Det ble i de første årene etter at utsettingene startet i Russland registrert mye pukkellaks i flere norske elver, og man fryktet at den ville utkonkurrere den norske laksen om den greide å etablere seg. I 1960 ble det tatt 20–25 tonn på norskekysten. Etter 1961 sank antallet sterkt, og det ble tilsynelatende ikke etablert faste bestander i norske elver.

Imidlertid har det fra 2000-tallet blitt registrert mer og mer pukkellaks i en del elver i Finnmark. Det fanges individer i Neiden, Grense-Jakobselv, Munkelva og Karpelva hvert år. I 2017 ble det registrert pukkellaks i mer enn 100 norske lakseelver, og i enkelte elver har antall individer vært høyt. I Komagelva ble antall pukkellaks anslått til over 1000 individer under tellinger i juli-august 2017.

I 2007–2008 ble det registrert både gyting og yngel i Vestre Jakobselv. Dette betyr at arten tilsynelatende har etablert seg i elva. Det er ikke klart hvor ofte pukkellaks gyter og produserer levedyktig avkom i andre elver. Men både i 2017, 2019 og 2021 var det ganske store mengder pukkellaks som gikk opp i norske elver. Det var spesielt mange pukkellaks i 2021, hovedsakelig i nord. Det ble også observert store stimer i havet og langs kysten. Det er usikkert i hvilken grad arten påvirker andre arter i elvene negativt.

Fra 2019 av skal fangst av pukkellaks rapporteres til miljøvernmyndighetene. I 2019 ble det rapportert 10,5 tonn hvorav det meste i Finnmark.

Norsk fremmedartliste

Arten er oppført på Norsk fremmedartliste utarbeidet av Artsdatabanken. Dette er en liste over arter som ikke ønskes etablert i Norge. Siden pukkellaks ikke bruker elva som oppvekstområde, vil de ikke konkurrere med andre arter om mat og plass, men det kan være konkurranse om de beste gyteplassene. Norsk institutt for naturforskning vil ha tilbakemelding dersom man får pukkellaks på kroken.

Pukkellaks som matfisk

Pukkellaks er en utmerket matfisk, spesielt dersom den er blitt fisket i sjøen. Når den har vandret opp i elvene skifter den raskt karakter og blir raskt lite egnet som matfisk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Faktaboks

pukkellaks
Oncorhynchus gorbuscha
Artsdatabanken-ID
42672
GBIF-ID
5204037

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg