Protest, innsigelse, moterklæring. Protest brukes i rettsspråket om visse handlinger som har til formål å sikre bevis for kjensgjerninger av rettslig betydning. I henhold til lov om veksler av 27. mai 1932 § 44 skal nektelse av aksept eller betaling godtgjøres ved offentlig bevitnelse, protest for manglende aksept (de non acceptatione) eller betaling (de non solutione). Protest opptas i alminnelighet av notarius publicus, men kan i lensmannsdistrikt opptas av lensmannen, ellers kan protest også tas opp av hovedstevnevitnet, når enten Kongen gjør vedtak om det, eller notarius publicus ikke har kontor i kommunen, jfr. lovens kap. 15. Tilsvarende regler gjelder for sjekker. Jfr. veksel.