Prosterett, særdomstol som bestod av prosten, to prester og underdommeren, og som før straffeprosessloven av 1887 dømte i første instans i saker mot geistlige tjenestemenn angående tjenesteforgåelser. Ankeinstans: konsistorialretten.