Fargeløs væske med kokepunkt 34 °C. Petrokjemisk mellomprodukt som fremstilles av propylen. Ved den viktigste propylenoksid-prosessen fremstilles alltid samtidig et koprodukt. Dette kan f.eks. være styren. Propylenoksid benyttes til fremstilling av bl.a. propylenglykol og polypropylenglykol.