Princeps betyr den første, fornemste; fyrste eller høvding. Princeps senatus var den førstvoterende blant senatorene i Roma. Fra Augustus i 27 fvt. ble den romerske keiseren kalt princeps ('den første borger') og den keiserlige regjeringsformen prinsipatet (latin principatus.)